Administració de finques

El nostre compromís:

CONTACTE
No dubti en posarse en contacte amb nosaltres

info@finquesesquirol.com
Tel/Fax: 972.89.21.73
Mob: 619.13.23.95

  • Vetllar pel bon règim de la casa, les seves instal•lacions i serveis, i fer les oportunes advertències als titulars.
  • Preparar amb la deguda antelació i sotmetre a la Junta el pla de despeses previsibles, proposant els mitjans necessaris per fer front a les mateixes.
  • Atendre a la conservació i entreteniment de la casa, disposant les reparacions i mesures que resultin urgents, informant immediatament al President o, en el seu cas, als propietaris.
  • Executar els acords adoptats en matèria d’obres i efectuar els pagaments i realitzar els cobraments que siguin procedents.
  • Actuar, en el seu cas, com a secretari de la Junta i custodiar a disposició dels titulars la documentació de la Comunitat.
  • Totes les altres atribucions que s’atribueixin per la Junta.


Finques L'esquirol:
Avda. Supermolina,62. 17537 La Molina.
Tel/Fax: 972.89.21.73 - Mob. 619.13.23.95
info@finquesesquirol.com